Cele działalności stowarzyszenia Progres

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność promocyjna na rzecz Dolnego Śląska i Polski oraz działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Polski. Wspieranie i rozwój aktywności społecznej i gospodarczej członków Stowarzyszenia:

                                                         

a.)  Organizowanie kampanii informacyjnych, społecznych i promocyjnych Polski.

b.) Budowa pozytywnego wizerunku regionów i województw Polski oraz ich promocja turystyczna, historyczna i kulturowa.

c.)  Działalność proekologiczna na rzecz regionów Polski.

d.) Działalność na rzecz promocji turystycznej regionów dla osób i grup  niepełnosprawnych.

e.) Integracja różnych środowisk branżowych w regionie.

f.) Działania na rzecz integracji europejskiej i promocja działań na rzecz integracji Europejskiej.

g.) Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój organizacji,  firm, instytucji.

h.) Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w odzyskiwaniu należności i reprezentowaniu ich spraw mających na celu usprawnienie ich działalności.

i.) Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,  w tym niepełnosprawnej.

j.) Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

k.) Działania i szkolenia na rzecz osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób po 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach, oraz osób z niepełnosprawnościami.

l.) Doradztwo mające na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstw i ich rozwój.

m.) Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup  niezrzeszonych i osób potrzebujących, w szczególności niepełnosprawnych, oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

n.)  Promowanie działań na rzecz rodziny.

o.) Podejmowanie działań w celu wyrównania szans na rynku pracy kobiet,  mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

p.) Współpraca z pracownikami i studentami wyższych uczelni w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej.

q.) Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem pomocy społecznej oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem środowiska lokalnego.

r.) wszelka współpraca i  działalność związana  z  wolontariatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

s.) działania na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego Polski i ich promocji w kraju i  za granicą.

t.) działalność na rzecz sportu, promocji sportu w Polsce, w tym działania na  rzecz sportowego rozwoju dzieci i młodzieży.

u.) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.